Ders Tanımları

NGO 501 Sivil Toplum Kuramı I

Ders “sivil toplum”u kavramsal ve tarihsel bir incelemeye tutmayı hedeflemektedir. Derste sivil toplumun oluşumunda kamusal alanın etkisine, sivil toplum ve devlet arasındaki ilişkiye ve sivil toplumun oluşumunda yurttaşların etkileri tartışmaya açılacaktır. Derste, sivil toplumun oluşumunda farklı ülkelerdeki tartışmalara da odaklanacaktır. Ders, özellikle son yüzyıl içinde sivil toplum kavramının çıkışını, kamusal alanla ilişkilenmesini, gönüllü örgütlenmeleri, sivil toplum örgütlerinin küresel olarak birbirleriyle ilişkilenmeleri konularında yeni tartışmalar açmayı planlamaktadır. Ders, temel kavramlara giriş niteliğinde olup, öğrencilerin sivil toplum kavramı konusunda hem bilgi seviyelerini arttırmayı, hem de sivil toplum hakkında araştırma yapma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

NGO 502 Sivil Toplum Kuramı II

Sivil Toplum Kuramı I, dersinin takipçisi olan bu derste, sivil toplum kavramının, kamusal alanla, devletle ilişkisinin ve yurttaşlık kavramının oluşumundaki etkisinin Türkiye ilgili yazınında nasıl ele alındığına odaklanılacaktır. Türkiye’de sivil toplum, kamusal alan ve yurttaşlık hakkında üretilen ilgili yazının incelendiği ders, aynı zamanda sivil toplumda kullanılan savunuculuk, hizmet odaklı örgütlenme, katılım gibi temel kavramların tartışıldığı bir giriş dersi niteliğinde olacaktır. Öğrencilerin dersin sonunda Türkiye’de sivil toplum kavramı hakkında bilgilerini geliştirmeleri ve temel kavramlar hakkında yetkinliklerini arttırmaları hedeflenmektedir.

NGO 503 Proje Oluşturma ve Yazma Teknikleri

Bu derste, sosyal amaçlı bir projenin fikir olarak ortaya konulmasından proje teklifinin sunulmasına kadar olan süreç Proje Döngüsü Yönetimi yaklaşımı ile proje tasarımı, proje döngüsü, proje fikrini oluşturma, problem ağacı ve hedef ağacını geliştirme, paydaş analizi, projenin genel amaç ve hedeflerinin belirlenmes, faaliyet/zaman/kaynak planlaması, iş döküm ağacı, mantıksal çerçeve analiz faaliyetlerin risk analizi ve varsayımların saptanması, göstergeler ve doğrulama kaynaklarının saptanması; projelerin izleme ve değerlendirilmesi ve projelerde sürdürülebilirlilik ve bütçe oluşturma konularını kapsayacak şekilde işlenecektir.

NGO 504 Örgüt Kuramı ve Organizasyon Yönetimi

Örgüt tanımı ve örgüt yönetimi disiplini (kamu yönetimi dışında) aslen kar amaçlı şirketleri konualarak ve hedefleyerek oluşmuştur. Ancak günümüzde ne özel sektör, ne de kamu kurumu niteliğine sahip olmayan STK’ların yönetimi kritik bir önem kazanmış ve örgüt kuramı akımları ve yönetim ekolleri bu özel durumu da konu edinmeye başlamıştır. Bu ders örgüt kuramında bu özel duruma yönelik modifikasyon ve adaptasyonlarla birlikte kar amacı gütmeyen ve sosyal bir etki yaratmayı hedefleyen kuruluşların yönetiminde dikkat edilmesi gereken temel kaygıları ve genel çerçeveyi sunmaktadır.

NGO 505 Sivil Toplum Çalışmaları için Araştırma Yöntemleri

Bu derste, disiplinler arası bir sosyal bilimler alanı olan sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yürütecek tezli yüksek lisans öğrencilerine yönelik, sosyal bilimler için niceliksel ve niteliksel araştırma metotlarına ilişkin temel bilgiler sunulacak ve sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yapma becerileri kazandırılacaktır. Dersin içeriğinde, sosyal bilimlerde yöntembilim tartışmalarına giriş, araştırma kurgusunun oluşturulması, temel betimleyici ve yorumlayıcı istatistik okuryazarlığı, niteliksel araştırma yöntemleri ve sivil toplum çalışmaları alanında araştırma yaparken dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alacaktır.

NGO 506 Gönüllülerle İşbirliği ve İnsan Kaynakları Yönetimi

Bu ders, “gönüllülük” kavramını eleştirel bir gözle tartışmayı amaçlamaktadır. Ders içinde gönüllülük ve yurttaşlık arasındaki ilişki incelenecektir. Gönüllüğün bir yandan sağladığı toplumsal faydaya ilişkin tartışmalar yürütülecek, öte yandan yurttaşların katılımı için sağladığı imkanlar tartışılacaktır. Dersin ikinci yarısında ise gönülülerin koordinasyonu için kullanılabilecek yöntemler konusunda çalışılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin hem gönüllülük hakkında kavramsal bilgiye sahip olmaları amaçlanmakta, hem de gönüllüleri yönetme konusunda becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.

NGO 507 STK’lara Yönelik Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları

Bu derste savunuculuk ve hizmet amaçlı olarak toplumsal etkinlikler yürüten STK’lara yönelik kamusal ve özel kaynaklardan sağlanan kurumsal fon programları incelenecektir. Ders kapsamında aynı zamanda politik araçlar olan fonlar hakkında araştırma yürütülecek ve fonlar gerek etki, gerekse de işleyiş açısından eleştirel bir incelemeye tabi tutulacaktır. Ders kapsamında Avrupa Birliği tarafından AB ülkelerine, Türkiye ve genişleme ülkelerine ve gelişmekte olan ülkelere sağlanan fonlar için ayrı bir yer ayrılacaktır.

NGO 509 Savunuculuk ve Politikaları Etkileme

Savunuculuk, belli bir yasayı değiştirmeyi amaçlamaktan, bir uygulamayı farklılaştırmaya kadar pek çok farklı faaliyeti içerir. Bu dersin amacı, politikaları etkileme ve karar verme mekanizmalarında yurttaşların farklı aşamalarda yer alabilmesinin hem kavramsal olarak önemini tartışmak, katılım mekanizmalarının nasıl kurulduğunu tarihsel ve kavramsal olarak incelemek; hem de ilgili mekanizmalarda yer almanın yöntemlerine odaklanmaktır. Dersin ilk kısmında savunuculuk, katılım ve yurttaşlık kavramları arasındaki ilişki incelenecektir. Ikinci kısmında ise farklı alanlarda yapılan savunuculuk yöntemleri tartışılacaktır. Dersin sonunda öğrencilerin hem kavramsal olarak bilgi sahibi olmaları, hem de yöntemleri konusunda becerilerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

NGO 510 Sosyal Hareketler ve Sosyal Politikalar

Bu ders öğrencilere sosyal ve ekonomik politikaların farklı toplumsal bağlamlardaki tarihsel gelişimlerinde sosyal hareketlerin rolüne ve günümüzde bu hakların temelini oluşturduğu sosyal politika ve ayrımcılık karşıtı politikalar alanlarına dair temel bilgileri sunmayı hedefler. Bu hedef ışığında ders, öğrencilerin başta sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, sosyal yardım, istihdam, barınma ve emeklilik politikaları olmak üzere sosyal ve ekonomik hakları hayata geçirmeye politika alanlarında farklı sosyal hareketlerin etkilerine ilişkin güncel tartışmalara hakim olmalarını ve bu tartışmalara dair analitik düşünme ve ifade yeteneklerinin gelişmesini amaçlar.

NGO 511 Etki İzleme ve değerlendirme

Bu derste sivil toplum örgütlerinde etki izleme ve değerlendirmenin anlamı, kapsamı, gerekliliği, yöntemleri ve sürece katkıları üzerine çalışılarak; Türkiye ve dünyadan örnekler etrafında tartışmalar yürütülecektir. Dersin odaklandığı temel tartışma alanları şunlardır: Sivil toplum örgütlerinin değiştirmeyi amaçladıkları ile yol açtıkları değişim arasındaki farkın araştırılması. Değişim ve ölçülebilir olup olmadığı. Sivil toplum çalışmalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması. Bunun için geliştirilmiş ve geliştirilen etki değerlendirme yöntemleri ve araçları. İzleme göstergeleri ve kriterlerinin oluşturulması. İzleme ve değerlendirme süreci. İzleme ve değerlendirme süreçlerine katılım. Bir öğrenme ve dönüştürme süreci olarak etki izleme ve değerlendirme.

NGO 512 STK'lar için Krize Müdahele ve Kriz Yönetimi

Küresel ve bölgesel ölçeklerde artan insan ve doğal nedenli kriz durumlarına (çatışma, sağlık, doğal afetler) müdahele etmek sivil toplum kuruluşlarının kendileri için belirledikleri ana görevlerdendir ve uluslararası ölçekte en büyük kuruluşların temel misyonları bu durumlarda acil insani yardım sağlamak ve krizlerden en az zararla çıkılmasını sağlamaktır. Ders kapsamında şiddetli çatışmalar, doğal veya insan nedenli afetler ve göç gibi insani krizlere yanıt veren kuruluşların yapıları ve çalışma biçimleri incelenerek bu gibi durumlarda etkin müdahele, risk yönetimi ve kriz sonrası çalışmalar konuklar, vaka incelemeleri, saha çalışması, simülasyon gibi etkileşimli yöntemler yoluyla irdelenecektir.

NGO 513 Sivil Toplumda Yenilikçi Uygulamalar

İnsan Hakları, Kadın Hakları, Engelli Hakları, Çocuk Hakları, Gençlik ve Çevre gibi alanlarda çalışmakta olan etkin sivil toplum örgütlerinden temsilcilerin katılımıyla yürütülecek olan bu derste, söz konusu alanlarda iyi örnek olarak incelenebilecek çalışma, proje ve uygulamalar ele alınacaktır. Ders akışı içinde, söz konusu olan her alanla ilgili olarak önce haklar bağlamında kavramsal ve tarihsel bir zemin oluşturulması, ardından ulusal ve uluslarası düzeydeki başarılı uygulamaların incelenmesi ve bu temel zemin üzerinden değerlendirilmesi ve son olarak alandaki güncel tartışmalara yer verilmesi planlanmıştır. Ders bağlamında ayrıca öğrencilerin sivil alandan farklı örgütlenmeler ve projelerle tanışıklarının arttırıp ilişkilerini ve katılımlarını destekleyecek öğrenme ve paylaşım alanları oluşturulacaktır. Öğrencilerin dersin sonunda söz konusu alanlarla ilgili kavramsal ve tarihsel bilgilerinin zenginleşmiş , farklı vakaları inceleyip,değerlendirmeye yönelik becerilerinin gelişmiş ve alandaki güncel tartışmalarla ilgili farkındalıklarının artmış olması hedeflenmektedir.